Zbuduj wspólnie z Twoim Doradcą własne bezpieczeństwo finansowe

 • Twój Doradca jest niezależnym przewodnikiem przy poruszaniu się w gąszczu rynku finansowego i ubezpieczeniowego
 • Dowiedz się co to jest Strategia Optymalizacji Finansów i korzystaj z pozyskanej z tej analizy wiedzy
 • Doradca pomaga Ci efektywnie zarządzać finansami osobistymi oraz firmowymi

Indywidualne Konta Emerytalne

IKE - jest to indywidualny plan oszczędnościowy oferowany zgodnie z Ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych.

Umowę o prowadzenie IKE podpisuje się tylko z jednym podmiotem zarządzającym. Z tym, że w każdej chwili możemy zmienić zarówno sposób gromadzenia oszczędności emerytalnych jak i instytucję prowadzącą IKE.

Podstawową zaletą oszczędzania w ramach IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. "podatku Belki".

Zgodnie z ustawą, IKE mogą prowadzić cztery rodzaje instytucji finansowych:

 • banki - takie konto jest podobne do lokaty terminowej (na zasadzie systematycznego oszczędzania),
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych - umowa o prowadzenie IKE zawierana jest z różnymi funduszami inwestycyjnymi należącymi do tego samego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Dozwolone jest dokonywanie konwersji jednostek uczestnictwa innych funduszy prowadzących IKE, zarządzanych przez to samo towarzystwo,
 • biura maklerskie - biura maklerskie mogą lokować pozyskane środki w papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu wyłączając te papiery, o których mowa w prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 • towarzystwa ubezpieczeń na życie - umowa zawierana jest w formie ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Koszty ochrony ubezpieczeniowej i koszty administracyjne pobierane przez zakład ubezpieczeń z wpłat na IKE nie mogą przekraczać 10% wpłaty.

Aby być zwolnonym z "belki" musisz spełnić minimalne warunki:

 • wypłaty środków z rachunku możemy dokonać dopiero po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia lub po nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych i ukończeniu pięćdziesiątego piątego roku życia
 • trzeba oszczędzać przynajmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych przed dokonaniem wypłaty lub też wpłacić co najmniej połowę środków na 5 lat przed ich wycofaniem.

Urodzeni do dnia 31 grudnia 1945 r. muszą spełnić następujące warunki:

 • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych lub też
 • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty .

Urodzeni w okresie między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. są zwolnieni z podatku “Belki” po osiągnięciu wieku 60 lat bądź ukończeniu 55 lat i nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych, oraz spełnieniu warunku:

 • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych lub też
 • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 4 lata przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Jeżeli nie zostaną spełnione powyższe warunki, to środki zostaną wypłacone po potrąceniu podatku.

Wpłaty i wypłaty z konta IKE.

 

Nie obowiązuje minimalna kwota wpłaty, przy czym wysokość minimalnej kwoty wpłaty ustala odrębnie każdy podmiot zarządzający. Nie występują również wymagania dotyczące systematyczności wpłat. Zarządzający może jednak wypowiedzieć z tego powodu posiadaczowi umowę i zwrócić mu środki. Zgodnie z ustawą, na konto IKE można wpłacać rocznie maksymalnie kwotę równą 150% średniego miesięcznego wynagrodzenia. Wpłaty na IKE przekraczające tę kwotę będą musiały zostać zwrócone oszczędzającemu bądź zapisane na normalnym koncie, nieobjętym zwolnieniem podatkowym.

Środki zgromadzone w IKE można w wypłacić w dowolnym momencie. Jeśli jednak uczestnik gromadził swój kapitał w ramach jednego konta IKE krócej niż 12 miesięcy zarządzający może zażądać opłaty związanej z wcześniejszym wycofaniem środków. Jedyną formą wypłaty środków z IKE jest jednorazowa wypłata całości zgromadzonych środków.

W przypadku śmierci posiadacza IKE środki wypłacane są osobom uposażonym. Uczestnik programu IKE może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki w przypadku jego śmierci. Dyspozycja ta może być w każdym czasie zmieniona. Spadkobiercy nie zapłacą podatku spadkowego.

Korzyści z IKE

Możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych po spełnieniu określonych (wymienionych wyżej) warunków.

Wady

Mała elastyczność jeżeli chcesz oszczędzać więcej na emeryturę (ograniczenia wysokości wpłat).
Oprocentowanie IKE nie jest najkorzystniejsze na rynku ale zapewniony jest wysoki poziom bezpieczeństwa.

Zapytaj się doradcy PDF o Twoją ofertę IKE.

Menu Działu

Newsletter

W celu otrzymywania najnowszych informacji o pozyskiwaniu kapitału, inwestycjach i oszczędzaniu oraz o ubezpiczeniach dopisz się do newslettera Grupy PDF.

POLSKIE DORADZTWO FINANSOWE 2011. Polityka prywatności.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl